Algemene voorwaarden voor opname op Dagslag.nl

Algemene voorwaarden Dagslag.nl

 

Artikel 1 Aanbod/overeenkomst

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Dagslag.nl (hierna genoemd Dagslag) diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Dagslag zijn vrijblijvend, tenzij door Dagslag schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Dagslag opgegeven eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Dagslag haar aanbieding baseert.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1. Inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Dagslag en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Dagslag en opdrachtgever. Voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Dagslag zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

2.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door opdrachtgever van het aanbod van Dagslag en met voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dagslag onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.

2.3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 3 Prijs en betaling

3.1. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

3.2. Dagslag is te allen tijde gerechtigd de tarieven te wijzigen. De wijzigingen van de voor het product geldende tarieven worden gepubliceerd binnen de door Dagslag ter beschikking gestelde login account. Opdrachtgever is verplicht de tarieven binnen deze login account te controleren. Indien opdrachtgever een wijziging van het overeengekomen tarief niet wenst te accepteren, is hij gerechtigd deze gedeeltelijk en/of tijdelijk (uitsluitend voor de Productinformatie waarop de tariefswijziging van toepassing is) te deactiveren of te blokkeren vanaf het moment waarop de wijziging ingaat.

3.3. Alle bedragen die Opdrachtgever uit welke hoofde ook aan Dagslag verschuldigd is, moeten worden betaald binnen een periode van 30 dagen na factuurdatum.

3.4. Facturen worden geacht door Opdrachtgever te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden indien Dagslag niet binnen zeven dagen na factuurdatum een schriftelijk bezwaar van Opdrachtgever heeft ontvangen. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Deze rente bedraagt 1% per maand of een gedeelte van de maand.

3.5. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Dagslag de vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Dagslag brengt als buitengerechtelijke kosten 10% over het openstaande bedrag van de factuur in rekening.

3.6. Dagslag is in het geval dat het in de vorige leden genoemde verzuim is ingetreden tevens bevoegd om de uitvoering van de opdracht op te schorten, dan wel te beëindigen. Dagslag is in dat geval niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting of beëindiging van de werkzaamheden.

 

Artikel 4 Aansprakelijkheid

4.1 Dagslag.nl verkoopt zelf géén producten, de organisatie beperkt zich tot het weergeven van webshops met de bijbehorende producten. Wanneer een consument heeft besloten om door te klikken naar de website van den webshop en om tot een online aankoop over te gaan, bestelt de consument deze direct bij de betreffende shop. De consument gaat in dat geval een overeenkomst aan tussen consument en webshop en dient zich op de hoogte te stellen van de geldende voorwaarden en condities gesteld door de webshop. Dagslag.nl is daarom niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan in de overeenkomst tussen consument en webshop.

4.2 Op Dagslag.nl geven consumenten een beoordeling over de aanbieding van een webshop. Aan de beoordelingen door consumenten zijn geen voorwaarden te verbinden. Deze beoordelingen zijn slechts meningen van consumenten op basis waarvan de keuze voor een bepaald product of een webshop gemaakt zou kunnen worden.

4.3 Dagslag.nl toont producten van verschillende webshops. Wanneer er veranderingen plaatsvinden bij de webshops, zoals product- of prijswijzigingen, kan het voorkomen dat deze informatie niet correct en/of tijdig wordt doorgegeven aan en/of weergegeven op Dagslag.nl en dat daarom een verkeerde informatie zoals bv prijs getoond wordt. Dagslag.nl houdt de wijzigingen van de webshops zo goed mogelijk bij. Dagslag.nl is echter niet aansprakelijk voor eventuele foutieve informatie die kan worden vertoond. Indien er een verschillende informatie wordt vertoond tussen Dagslag.nl en de website van de webshop is het aanbod op de site van de webshop leidend voor de consument.

4.4. Dagslag zal, indien zij bij de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, in dat verband steeds de vereiste zorgvuldigheid betrachten. Dagslag is niet aansprakelijk voor enig tekort schieten en/of onrechtmatige daad van deze derden.

4.5. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Dagslag zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

 

Artikel 5 Toepasselijk recht en forumkeuze

5.1. Dagslag.nl zal zo goed als in het vermogen ligt, trachten om eventuele problemen die voortkomen uit de dienstverlening op te lossen.

5.2 De rechtsverhouding tussen Dagslag en Opdrachtgever wordt door het Nederlandse recht beheerst.

5.3. Alle geschillen die uit vorengenoemde rechtsverhouding voortvloeien, zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter in het arrondissement Den Haag.

 

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten

6.1 De Nederlandse wetgeving is van toepassing op deze website. Alle tekst- en beeldinformatie op de Dagslag.nl site is auteursrechtelijk beschermd. Het auteursrecht van deze site berust bij Dagslag.nl. De website van Dagslag.nl mag op geen enkele onrechtmatige manier gebruikt worden of gebruikt worden op een manier die schade kan toebrengen aan Dagslag.nl, zulks ter beoordeling van Dagslag.nl.

 

Artikel 7 Overige bepalingen

7.1. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten, dan wel verplichtingen geheel of gedeeltelijk aan derden af te staan of over te dragen, of op enige andere manier zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dagslag aan derden ter beschikking te stellen. Het is Dagslag toegestaan om (een deel van) de gesloten contracten en/of de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen in het kader van een overgang van onderneming aan een derde af te staan of over te dragen. De opdrachtgever geeft bij deze toestemming voor zijn medewerking aan een dergelijke overgang.

7.2. Wanneer een bepaling van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden ongeldig is, blijven de overige bepalingen van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden van kracht. In dergelijke gevallen overleggen partijen met elkaar om de ongeldige bepaling(en) te vervangen, waarbij het doel en de reikwijdte van de ongeldige bepaling(en) rekening zal worden gehouden. Niet alleen Dagslag, maar ook alle (rechts)personen – zowel zij die op enigerlei wijze aan Dagslag zijn of waren verbonden alsook derden – die bij de uitvoering van enige opdracht van opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.